INFORMACJE
 

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest Anna Młynarczyk.


ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole

 2. zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli


ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA:

 1. załatwianie indywidualnych skarg

 2. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole

 3. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom)

 4. współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, psychologiem)

 5. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym

 6. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców

 7. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania

 8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów

 9. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji szkoły


TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH:

 1. uczeń - uczeń

 2. zapoznanie się z opinią stron konfliktu

 3. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy

 4. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu

 5. w dalszym trybie postępowania  zasięganie opinii Rady Pedagogicznej

 6. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor

 7. uczeń - nauczyciel

 8. zapoznanie się z opinią stron konfliktu

 9. podjęcie mediacji ze stronami

 10. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego

 11. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.


OBOWIĄZKIEM RZECZNIKA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

 3. Interwencja w sprawie naruszania podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.


PAMIĘTAJ

W każdym przypadku możesz liczyć na pomoc i dyskrecję.

Nie jesteś sam!!!

Możesz ze mną porozmawiać codziennie w świetlicy.

Anna Młynarczyk

Kliknij obrazek poniżej, by wybrać: